Chảo chống dính inox 304 Elmich Connect Health 26cm EL3142, 28cm EL3143
Chảo inox 304 Elmich Komplet 26cm EL3138, 28cm EL3139
Chảo chống dính inox 304 Elmich Praha 20cm EL3247, 24cm El3248, 26cm EL3136, 28cm EL3137
Chảo chống dính sâu lòng Helen 28cm EL1164E, 30cm EL1166E
Chảo chống dính Vitaplus Perla EL-034x
Chảo chống dính Vitaplus Fiore 235035x
Chảo chống dính Leda El-115xx & El-036xx
Chảo chống dính Mercury 23503xxx
 Chảo chống dính cao cấp có đáy từ Black Stone 26cm EL0368E, 28cm EL0369E
Chảo chống dính Jasmine EIV-500xx
Chảo chống dính Elmich cao cấp đáy từ 20cm EL7102, 24cm EL7103, 26cm EL7104, 28cm EL-7105
Chảo chống dính Aroma EI-510xx
Chảo chống dính Smart Cook Pansy S-400xx
Chảo chống dính Lilac EIV-431xx
Chảo chống dính Smart Cook Venus SM-036x
Chảo chống dính Smart Cook Mona 235038xx
Chảo chống dính Smart Cook Teria SM-038xx
Chảo chống dính Karla EL-114xx
Chảo chống dính Athena EL-114xx
Chảo chống dính Smart Cook SM-721x