Bình giữ nhiệt 450ml EL-0738
Bình giữ nhiệt 420ml EL-7917
Bình giữ nhiệt 420ml EL-6304
Bình giữ nhiệt 500ml EL-7228
Bình giữ nhiệt EL-63xx
Bình giữ nhiệt Elmich F5 500ml EL-6302
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-6844
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1000ml EL-6044
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL-7284
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-0631
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-0688
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 700ml EL-0691
Bình siêu tốc KEE-0216
Bình siêu tốc KEE-0217
Bình siêu tốc KEE-1783
Bình siêu tốc KEE-1784
Bình siêu tốc KEE-1781
Bình siêu tốc KEE-1782
 Bình siêu tốc KEE-0692
Bình siêu tốc KEE-0701