Bình giữ nhiệt 500ml EL-2968
Bình giữ nhiệt 500ml EL-6491
Bình giữ nhiệt 550ml EL-2967
Bình giữ nhiệt 500ml EL-3132
Bình giữ nhiệt 500ml EL-2973
Bình giữ nhiệt 420ml EL-7918
Bình giữ nhiệt 480ml EL-0689
Bình giữ nhiệt 500ml EL-0739
Bình giữ nhiệt 450ml EL-0738
Bình giữ nhiệt 420ml EL-7917
Bình giữ nhiệt 420ml EL-6304
Bình giữ nhiệt 500ml EL-7228
Bình giữ nhiệt EL-63xx
Bình giữ nhiệt Elmich F5 500ml EL-6302
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-6844
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1000ml EL-6044
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 1500ml EL-7284
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-0631
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 500ml EL-0688
Bình đựng thức ăn giữ nhiệt 700ml EL-0691