Chảo chống dính sâu lòng Helen 28cm EL1164E, 30cm EL1166E
Chảo chống dính Vitaplus Perla EL-034x
Chảo chống dính Vitaplus Fiore 235035x
Chảo chống dính Leda El-115xx & El-036xx
Chảo chống dính Mercury 23503xxx
 Chảo chống dính cao cấp có đáy từ Black Stone 26cm EL0368E, 28cm EL0369E
Chảo chống dính Jasmine EIV-500xx
Chảo chống dính Elmich cao cấp đáy từ 20cm EL7102, 24cm EL7103, 26cm EL7104, 28cm EL-7105
Chảo chống dính Aroma EI-510xx
Chảo chống dính Smart Cook Pansy S-400xx
Chảo chống dính Lilac EIV-431xx
Chảo chống dính Smart Cook Venus SM-036x
Chảo chống dính Smart Cook Mona 235038xx
Chảo chống dính Smart Cook Teria SM-038xx
Chảo chống dính Karla EL-114xx
Chảo chống dính Athena EL-114xx
Chảo chống dính Smart Cook SM-721x